AMPUMA-ASEKOULUTTAJA

Ampumaseuran ampuma-asekouluttajana toimii:

 • Ari Prättälä, amprattala (at) hotmail.com, 050-3171417

Ampuma-asekouluttajia koskevat Ampuma-aselain kohdat: 45 §, 45 d § , 53 a §, 67 b § ja 69 §. 

Hankkimislupa käsiaseelle (pistoolille, revolverille, pienoispistoolille tai pienoisrevolverille) voidaan myöntää vain vähintään kaksi vuotta kestäneen aktiivisen ampumaharrastuksen (lue lisää alempaa) jälkeen. Todistuksen harrastamisesta kirjoittaa ampuma-asekouluttaja. Todistus vaaditaan, vaikka luvan hakijalla olisi ennestään käsiaseita.

Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa myönnetään määräaikaisena viideksi vuodeksi. Kun lupa uudistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, tarvitaan ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta.

Henkilön jolla on 13.6.2011 jälkeen myönnetty harrastusperusteella toistaiseksi voimassa oleva käsiaseen hallussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun aktiivisesta harrastamisesta. 

Ampuma-asekouluttaja antaa myös edellä mainittujen todistusten hakijoille asiaan liittyvää neuvontaa. 

Todistus voidaan antaa:

Kouluttajan muilta radan käyttäjiltä saamien tietojen perusteella

 • Toisilta ampuma-asekouluttajilta saadun tiedon perusteella
 • Kouluttajan omien havaintojen perusteella
 • Todistuksen pyytäjän antaman näytön perusteella

Todistuskäytäntö edellyttää jatkossa harrastuksen dokumentointia!

Ampumaradoilla täytyy pitää ratapäiväkirjaa, johon merkitään:

 • Kuka ampunut radalla ja milloin?
 • Harjoitellut tai kilpaillut missä lajissa?
 • Ammuttujen laukausten määrä

Harrastajien itsensä on pidettävä ampumapäiväkirjaa, johon merkitään:

 • Milloin ampunut?
 • Millä aseella ja missä lajissa?
 • Ammuttujen laukausten määrä
 • Kuka toiminut ammunnan valvojana?

Yhdistelemällä ratapäiväkirjan ja todistuksen hakijan oman ampumapäiväkirjan tiedot, ampuma-asekouluttaja kykenee antamaan todistuksen aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta, ilman omakohtaisia havaintojakin.

Todistus annetaan, jos ampuma-asekouluttaja parhaan ymmärryksensä mukaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että todistuksen pyytäjän antamat tiedot ovat oikeita.

 

AKTIIVINEN AMPUMAHARRASTUS

Harrastuksen aktiivisuudesta säädetään asetuksella.

Aktiivisuuden osoittaminen käsiaselupaa haettaessa

Harrastus on aktiivista, jos:

 • Harrastuskertoja min. 10 kpl 2 v ajalle jaettuna
 • Harrastuksen tulee olla 2 v ajalla jatkuvaa. Ei siis riitä lyhyellä ajalla 5 harrastuskertaa, jonka jälkeen vuoden tauko ja tämän jälkeen taas 5 harrastuskertaa

Harrastuskerta on käsiaseella tai ilmapistoolilla tapahtunut:

 • Ampumaharjoittelu
 • Kilpailuihin osallistuminen kilpailijana
 • Toimiminen kilpailuissa tuomarina/toimitsijana
 • Toimiminen valmentajana/muu ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen

Aktiivista harrastusta ei tarvitse osoittaa siinä lajissa, jota varten on hankkimassa asetta.

Ilmapistooliharrastuksesta otetaan huomioon vain kansainvälisen lajiliiton alaisen ilmapistoolilajin harrastaminen.

Harrastuksen jatkuvuutta ei edellytetä aikana, jolloin harrastettavan lajin harrastus ei luonnonolojen tai vastaavien syiden vuoksi ole mahdollista.

Sairaus, raskaus, asevelvollisuus, työ- yms. esteet keskeyttävät 2 v määräajan kulumisen, jos luvanhakija vetoaa syyhyn.

Aktiiviseen 2 v yhtäjaksoiseen harrastusjaksoon luetaan puolet aseellisesta asevelvollisuusajasta tai naisten vastaavasta vapaaehtoisesta palveluksesta. Harrastuksen tulee olla alkanut ennen varusmiespalvelusta tai jatkuneen keskeytyksettä varusmiespalveluksen jälkeen.

Ampuma-asekouluttaja ei ota todistusta antaessaan kantaa siihen, onko henkilöllä ollut hyväksyttävä peruste keskeyttää harrastus, eikä siihen, paljonko varusmiespalveluksesta otetaan huomioon vaadittavaa harrastusaikaa laskettaessa.

Aktiivisuus harrastuksen jatkumisen osoittamisessa

Harrastuksen jatkumisen osoittamisessa edellytyksenä on, että luvanhaltija esittää harrastaneensa keskimäärin kerran neljännesvuodessa ennen määräajan päättymistä edeltäneen 12 kk aikana.

Harrastuskertoja siten min. 4 kpl.

Huomioidaan luonnonolosuhteista ym. johtuvaa harrastuksen keskeytymisen mahdollisuus.

Harrastuskertojen tulee kuitenkin jakautua 12 kk:n ajalle.

Sääntöä sovelletaan määräaikaista lupaa uusittaessa toistaiseksi voimassa olevaksi luvaksi ja toistaiseksi voimassa olevan luvan haltijan osoittaessa harrastuksen jatkumista.

» Harrastuksen jatkumisen osoittaminen

Sulje valikko