TIETOSUOJA KESKI-UUSIMAAN AMPUMASEURA RY:SSÄ

22.11.2018

Yleistä

Keski-Uusimaan Ampumaseura ry:n (jäljempänä Seura) sääntöjen mukaisena tarkoituksena on ampumaurheilun edistäminen ja siihen liittyvä koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminta. Seura on Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) jäsenseura. Seuran tarkoituksen toteuttamiseksi joudumme keräämään ja julkaisemaan eräitä henkilötietoja (henkilötietojen ja rekisteröidyn määrittelystä ks. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 4 alakohta 1).

Käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, SAL:n sääntöjen mukaiset sarjajakotiedot ja muiden ampumaseurojen jäsenyystiedot Seuran järjestämissä kilpailuissa. Seuratoiminnassa ja kilpailutoiminnassa käsitellään osin eri tietoja (ks. jäljempänä jaksot `Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus` ja `Henkilötietojen luovuttaminen ja julkaiseminen`).

Seura ei käsittele EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 ja 10 artikloissa tarkoitettuja tietoja (ns. arkaluontoiset tiedot ja rikostuomioihin liittyvät tiedot).

 

Rekisterinpitäjä

Keski-Uusimaan Ampumaseura ry (Y-tunnus 2127782-6)

  • Puheenjohtaja: Sami Airo, samiairo (at) saunalahti.fi, 040-5449275
  • Sihteeri: Minna Asikainen, asikainen.minna(at)outlook.com, 040-5119295

Seuran johtokunta käsittelee jäsenhakemukset ja eroilmoitukset. Jäsenrekisteri ja siihen liittyvät jäsenhakemukset ja eroilmoitukset ovat Seuran puheenjohtajalla ja sihteerillä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

  • Seuran jäsenluettelo: Yhdistyslaki 11 §.
  • Muut tiedot: Rekisteröidyn suostumus.
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

A. Seuratoiminta

Käsittelemme henkilötietoja jäsenluettelon ylläpitämiseksi, jäsenmaksujen keräämiseksi, jäsentiedotteiden lähettämiseksi sekä valmennusta, koulutusta ja ampumaurheiluun perehdyttämistä varten.  Ohjattuun perehdytykseen osallistuneista ja ampumaratojen käyttäjistä pidetään manuaalisia luetteloita (päivämäärä, nimi, laukausmäärä) ratojen käyttöasteen selvittämiseksi, jäsenhakemusten käsittelyä varten sekä ampuma-aselain 45 §:ssä tarkoitetun ampuma-asekouluttajan todistuksen antamista varten.

B. Kilpailutoiminta

Henkilötietoja käsitellään kilpailuihin osallistumista ja niiden järjestämistä varten sekä kilpailujen tuomari-, toimitsija-, erä- ja tulosluetteloiden vahvistamiseksi. Näitä henkilötietoja ovat: Kilpailijoiden nimet, seura ja sarjajakotiedot. Lisäksi käsitellään kilpailujen toimihenkilöiden nimiä ja yhteystietoja.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Seuralta pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista. Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita. Sen varmistamiseksi, että tietoja ei anneta ulkopuolisille tai muuteta ulkopuolisen aloitteesta, Seuran on voitava tunnistaa pyynnön esittäjä luotettavasti.

Pyyntö osoitetaan Seuran sihteerille tai puheenjohtajalle, joiden yhteystiedot on ilmoitettu edellä ja myös Seuran internetsivuilla.

Rekisteröity voi tehdä valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu) valituksen, jos Seura ei toimita pyydettyjä tietoja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja julkaisemiseen. Tapauksesta riippuen peruuttaminen voi kuitenkin muodostaa esteen harrastus- tai kilpailutoimintaan osallistumiselle.

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja julkaiseminen

Jokainen voi tarkistaa omat jäsenrekisteritietonsa. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille pois lukien SAL:lle sen ohjeiden mukaisesti toimitettavat jäsentiedot.

Seuran johtokunnan määräämälle henkilölle voidaan asemansa tai tehtävänsä vuoksi antaa johtokunnan päätöksellä oikeus käsitellä tehtävän hoitamisessa tarpeellisia henkilötietoja. Tällainen asema tai tehtävä voi olla esimerkiksi seuran sihteerillä, rahastonhoitajalla, jaostojen vetäjillä, tiedotusvastaavalla, valmentajilla, asevastaavalla, ampuma-asekouluttajilla, ammunnan ohjaajilla ja kilpailujen toimihenkilöillä.

Seuran johtokunnan jäsenten, jaostovetäjien, kilpailutuomareiden ja -toimitsijoiden ja muiden vastaavien vastuu-/yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä menestyneiden ampujien nimi julkaistaan tai voidaan julkaista Seuran toimintakertomuksessa, ilmoitustaululla ja internetissä.

Kilpailijoiden nimet, seura, sarja, eräluettelo ja tulokset voidaan julkaista Seuran ilmoitustaululla ja internetissä. Kilpailujen tulokset (ml. nimi, sarja, seura) voidaan luovuttaa tiedotusvälineille. Lisäksi noudatetaan SAL:n Kilpailutoiminnan yleissääntöjen ja ohjeiden tulospalvelua koskevia määräyksiä.

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen 30.3.2022: Poistettu ”Yleistä” osion maininta henkilötunnuksien keräämisestä. Seuran ei enää tarvitse kerätä henkilötunnuksia. Vaihdettu puheenjohtajan nimi ja yhteystiedot.

Muutokset tietosuojaselosteeseen 17.12.2019: Puheenjohtaja päivitetty. Lisätty ”Yleistä” osioon maininta henkilötunnuksien keräämisestä.

Sulje valikko